ekspert badawczy

Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Część etatu
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Politechniki Lubelskiej

ogłasza
KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO

EKSPERT BADAWCZY

w projekcie: „Innowacyjny, modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw.” o numerze POIR.01.01.01-00-0091/21

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.
 

Wymiar czasu pracy: 0,2 etatu
okres zatrudnienia 18 miesięcy

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł/stopień naukowy, co najmniej: prof. dr hab.;
 • udokumentowane doświadczenie w projektowaniu układów energoelektronicznych AC/DC i DC/DC, dla aplikacji sieci elektroenergetycznych i trolejbusowych;
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych B+R o charakterze wdrożeniowym;
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych B+R poświęconych sprzęgom energoelektronicznym pomiędzy magazynem energii elektrycznej a siecią elektroenergetyczną;
 • minimum 8 publikacji nie starszych niż 5 lat z zakresu energoelektroniki i sterowania, w wysoko punktowanych czasopismach naukowych o punktacji nie niższej niż 100 punktów wg listy MNiSW;
 • minimum 3 zgłoszenia patentowe nie starsze niż 3 lata z zakresu energoelektroniki i sterowania;
  udokumentowane doświadczenie w modelowaniu Matlab & Simulink, PLECS, dSPACE;
 • doświadczenie w programowaniu sterowników mikroprocesorowych, opartych na platformie C2000 Texsas Instruments.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów i suplementów;
 • kopie certyfikatów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • wykaz publikacji naukowych, oraz patentów;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (RODO).

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, pok. 112, 20-618 Lublin
w terminie do dnia 25 października 2021 r.

kontakt mailowy: d.zielinski@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę pollub.pl.