1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
na Wydziale Filologicznym UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra;

– posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– zainteresowania i plany badawcze odpowiadające profilowi Katedry;

– wiedza dotycząca komunikacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów;

– umiejętności i doświadczenie w zakresie pracy dziennikarskiej oraz redaktorsko-wydawniczej;

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym  miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2023 r. do dnia
28 lutego 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa /pok. 205/

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta” lub drogą elektroniczną
w postaci plików pdf na adres instytut.jil@mail.umcs.pl.

 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 17 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 22 lutego 2023 r.

 

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt IV.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.jil@mail.umcs.pl