1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Kandydat powinien:

– posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;

– posiadać dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora;

– posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem badań niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym przynajmniej jednego artykułu w czasopiśmie o wartości 100 punktów przypisanym do dyscypliny nauki o kulturze i religii;

– posiadać doświadczenie dydaktyczne, w tym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu kultury ludowej
i metodologii badań etnologicznych;

–  posiadać doświadczenie organizacyjne;

–  legitymować się czynnym udziałem w życiu naukowym;

–  posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Załączniki