asystent

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 

I Wymagania kwalifikacyjne

 

1.      Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku dietetyka i/lub Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (średnia ocen z pięciu lat studiów minimum 4,0).

2.      Biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

3.      Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).

4.      Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II Dodatkowe kwalifikacje

1.      Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem na stanowisku dietetyk.

2.      Gotowość do obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej dotyczącej badań nad żywnością oraz wykorzystania modeli badawczych wykorzystywanych w badaniach dietetycznych w tym:

§                 chromatografów cieczowych,

§                 spektrofotometrów (UV/VIS, fluorometrycznych),

§                 czytników ELISA ( ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay),

§                 spetroskopów np. FT-IR,

§                 hodowle zwierząt laboratoryjnych.

3.      Dorobek publikacyjny z zakresu dietetyki, technologii żywności i żywienia, w tym w czasopismach z listy JCR

 

III Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.          życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

2.          kopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie,  w  szczególności dyplomów:  ukończenia  studiów  wyższych;

3.          kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz  publikacji  z  informacją  o klasyfikacji  punktowej:  Impact  Factor,  MEiN;

4.          kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,

IV Wymagane oświadczenia: 

 

1.     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

3.     oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.     oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5.     oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie’’;

6.     oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez UPL, zawartych  w  treści  ogłoszenia  o  pracę  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.nzb@up.lublin.pl