adiunkt

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

–   posiadanie stopnia naukowego doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne;

–   posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych w zakresie kompozycji;

–   posiadanie osiągnięć artystycznych w zakresie kompozycji  po uzyskaniu stopnia doktora;

–   posiadanie doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

–   legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym lub artystycznym;

–   predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego specjalizującego się w kompozycji;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na muzyka@poczta.umcs.lublin.pl