adiunkt

Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
w Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznego
w Katedrze Matematyki Stosowanej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka lub informatyka;
 • posiadany stopień doktora;
 • udokumentowany dorobek publikacyjny, mile widziany dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka lub informatyka, zwłaszcza w zakresie współczesnych metod analizy danych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, również w języku angielskim;
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych oraz aplikowania o granty badawcze;

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • 2 zdjęcia;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów;
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności;
 • lista publikacji naukowych;
 • udokumentowana informacja o ukończonych kursach i znajomości języków obcych;
 • informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
 • ewentualnie dodatkowe opinie, listy referencyjne itp.;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji;

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl w terminie do dnia 30.07.2021 r. Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu.

Planowane zatrudnienie od 20.09.2021 r.             

Link do strony: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/praca-w-politechnice-lubelskiej

 

Kontakt mailowy: wpt.sekretariat@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Katedry Matematyki Stosowanej WPT PL, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunkach studiów: matematyka oraz inżynieria i analiza danych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpt.sekretariat@pollub.pl