adiunkt (ekonomia i finanse)

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów
na Wydziale Ekonomicznym UMCS

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia i/lub finanse,

– znaczące osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności publikacje
  naukowe  w czasopismach indeksowanych w bazach SCOPUS/WoS,

– zainteresowania naukowe i udokumentowany dorobek badawczy z zakresu zachowań konsumenta,

– doświadczenie dydaktyczne i dorobek organizacyjny w szkolnictwie wyższym,

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika
  badawczo-dydaktycznego,

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym,

– udział w projektach badawczych i dydaktycznych, krajowych lub międzynarodowych,

– biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
  dydaktycznych).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytutyekonomia@poczta.umcs.lublin.pl