adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DZIEKAN
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia wyższe na kierunku inżynieria środowiska, specjalność wodociągi i kanalizacja lub pokrewna;
 • posiadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka odpowiadającej wcześniejszej dyscyplinie inżynieria środowiska;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • minimum ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • udokumentowana współpraca z przemysłem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, minimum 1 rok;
 • kierowanie minimum 1 projektem naukowo-badawczym (uczelnianym lub zewnętrznym);
 • potwierdzone funkcjami doświadczenie w działalności organizacyjnej na uczelni wyższej;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD, EPANET, SWMM, WaterGems, Norma Pro, pakiety MS Office, MS Teams, Statistica;
 • znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacyjny i wystąpień konferencyjnych obejmujący artykuły z zakresu inżynierii środowiska, opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW;
 • dodatkowym atutem będzie:
  – posiadanie uprawnień zawodowych do sprawowania samodzielnych funkcji w procesie projektowym i/lub wykonawczym;
  – ukończony kurs pedagogiczny lub pedagogiczne studia podyplomowe;
  – wykształcenie dodatkowe z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska, matematyki, chemii lub fizyki.
   

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopia odpisu dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora (oryginał odpisu do wglądu);
  lista publikacji naukowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe;
  informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
 • ewentualnie dodatkowe opinie, listy referencyjne itp.;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin,
a ich kopie drogą elektroniczną na adres wis@pollub.pl
w terminie do dnia 14.08.2021 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu. Planowane zatrudnienie od 15.09.2021 r.

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wis@pollub.pl