adiunkt badawczo-dydaktyczny

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Kandydat powinien: posiadać co najmniej stopień doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego; znaczący dorobek naukowy w zakresie współczesnej fonologii, z uwzględnieniem języka angielskiego i języków
słowiańskich, w tym publikacje zagraniczne; dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora; znajomość i wykorzystanie w publikacjach współczesnych teorii fonologicznych, w tym teorii optymalności i teorii
fonologicznej adaptacji zapożyczeń; doświadczenie organizacyjne oraz dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego w szkole wyższej i prowadzenia specjalistycznych zajęć z fonetyki opisowej i praktycznej nauki języka angielskiego; legitymować się czynnym udziałem w życiu naukowym, w tym wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach językoznawczych; posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Załączniki