adiunkt badawczo-dydaktyczny (4 etaty)

Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

 

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Medycznego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

(4 etaty)

w Instytucie Nauk Medycznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub weterynarii;
 2. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego;
  autorstwo co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za minimum 100 punktów lub dwa artykuły, w tym jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej;
 3. minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z anatomii człowieka;
 4. dobra znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).
   

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Medycznego KUL,

ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, pok. 803A                       

w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wm@kul.pl