Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

    R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w obszarze nauk prawnych;

– posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć realizowanych w ramach Katedry;

– dorobek naukowy obejmujący monografie lub artykuły naukowe (w czasopismach z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki) w zakresie wykładni i stosowania prawa;

– uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem i doświadczenie

   w wykonywaniu zawodu prawniczego;

– czynny udział w życiu naukowym – wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

– doświadczenie organizacyjne, w szczególności związane z organizacją konferencji naukowych;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– doświadczenie dotyczące realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i dydaktyczno-badawczych;

– biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem;

– biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia
30 września 2023 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl