adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
K O N K U R S O T W A R T Y
na stanowisko
Adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadany tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych;
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 • poparte publikacjami naukowymi doświadczenie w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań w obszarach: bioróżnorodność, ochrona przyrody, narzędzia informatyczne do wielowymiarowej analizy danych;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych;
 • samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej;

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do JM Rektora Politechniki Lubelskiej,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię odpisu dyplomu doktora (oryginał odpisu do wglądu),
 • wykaz publikacji potwierdzających doświadczenie w pracy naukowo-badawczej,
 • informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata,
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć
do dania 14 lipca 2021 r.

w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki,
pok. 215 (20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A);

e-mail kontaktowy: inst-inf@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inst-inf@pollub.pl