adiunkt badawczy

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: historia

 

 

D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO

w Ośrodku Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

w Instytucie Historii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;
 2. posiadanie dorobku naukowego oraz organizacyjnego w zakresie geografii historycznej;
 3. doświadczenie w zakresie pracy naukowej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie: dla stanowiska adiunkta: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w latach 2019-2022 poprzedzających ogłoszenie konkursu);
 4. doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz organizacji pracy zespołów badawczych;
 5. przedstawienie opisu projektu badawczego z zakresu geografii historycznej;
 6. znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2;
 7. doświadczenie w pracy z narzędziami cyfrowymi.
   

Dodatkowe atuty:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).
   

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w formie papierowej lub drogą elektroniczną wraz ze skanami dokumentów na adres: wnh@kul.pl w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 stycznia 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 9 listopada 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnh@kul.pl