adiunkt badawczy (post-doc)

Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 10000 (brutto brutto)
  • Dziedzina nauki: nauki teologiczne

Dziekan

Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO (post-doc)

w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej
w Instytucie Nauk Teologicznych

 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk teologicznych, w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Regulaminu NCN, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych), uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

2.       doświadczenie w tłumaczeniu tekstów patrystycznych;

3.       dorobek naukowy w postaci recenzowanych artykułów w specjalistycznych czasopismach z listy MNiE;

4.       znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

5.       dobra znajomość języka łacińskiego poświadczona opublikowanymi tłumaczeniami;

6.       doświadczenie i umiejętności kandydata muszą być potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach i/lub rozdziałami w monografiach zbiorowych i/lub monografiami autorskimi.

 

Dodatkowy atut:

1.       posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii klasycznej.

 

Opis zadań:

POST-DOC zatrudniony zostanie w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki OPUS 21 pt.: „Ojcostwo fizyczne w pismach autorów wczesnochrześcijańskich”.
Kierownikiem projektu jest ks. dr hab. Marcin Wysocki, profesor uczelni.

Opis zadań:

1.       wykonanie kwerendy źródłowej oryginalnych tekstów w języku łacińskim pisarzy wczesnochrześcijańskich z zakresu terminologii i zagadnień związanych z ojcostwem fizycznym;

2.       analiza łacińskich tekstów patrystycznych pod kątem występowania pojęć związanych z ojcostwem fizycznym i zawierających interpretacje tekstów biblijnych dotyczących ojcostwa;

3.       tłumaczenie i komentarz naukowy do fragmentów dzieł związanych z prowadzonymi badaniami oraz przygotowanie ich do publikacji w formie antologii;

4.       tłumaczenie i komentarz naukowy do wybranego dzieła łacińskich Ojców Kościoła;

5.       teologiczne kwerendy literaturowe dotyczące ojcostwa fizycznego w dziełach pisarzy wczesnochrześcijańskich;

6.       przygotowanie i napisanie artykułów naukowych w języku angielskim na temat ojcostwa fizycznego u pisarzy wczesnochrześcijańskich;

7.       współorganizacja paneli naukowych;

8.       przygotowanie i prezentacja referatów na konferencjach międzynarodowych;

9.       współredagowanie monografii naukowej;

10.   współredagowanie tomu przekładu wybranego dzieła patrologii łacińskiej;

11.   współredagowanie antologii patrystycznej;

12.   przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS1

 

Warunki zatrudnienia:

1.       Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – planowany okres zatrudnienia 30 miesięcy

2.       Planowany termin zatrudnienia 1 stycznia 2023 r.

3.       Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto).

Dodatkowe informacje:

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów oraz więcej informacji o konkursie dostępne na stronie: https://bip.kul.lublin.pl/formularze-do-pobrania,art_46073.html

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1.        podanie skierowane do Rektora KUL,

2.        C.V.,

3.        kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.        klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5.        oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,

6.        oświadczenie o niekaralności,

7.        poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku (w przypadku osób, które ukończyły studia za granicą i których dyplom nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.) muszą przejść proces nostryfikacji dyplomu. Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 2018r. poz. 1881),

8.        wykaz publikacji,

9.        krótki list motywacyjny (w liście proszę zawrzeć informacje o doświadczeniu i celach zawodowych),

10.   oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

11.   oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż angielski powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub polski.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin w formie papierowej lub drogą elektroniczną wraz ze skanami dokumentów na adres: int@kul.pl w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 grudnia 2022 r.

Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi konkursowe, dopuszcza się sytuację, w której Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zarekomendowaniu do zatrudnienia kandydata znajdującego się na drugiej pozycji listy rankingowej obejmującej kandydatów spełniających wymogi konkursowe, w przypadku, gdy kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu zrezygnuje z nawiązania stosunku pracy.
Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Osoba do kontaktu: ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL, mwysocki@kul.pl

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 21.

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

1.         Uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

2.         Będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

3.         Kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej

4.         W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.

5.         W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inf@kul.pl