adiunkt dydaktyczny

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Matematyki
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: matematyka

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko ADIUNKTA DYDAKTYCZNEGO
w Katedrze Matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka;
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyka lub dydaktyka matematyki;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej;
 • doskonała znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomu doktora nauk matematycznych (oryginał do wglądu);
 • wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin, z dopiskiem „KONKURS W KATEDRZE MATEMATYKI”, w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia od dnia 20.09.2021 r.

adres mailowy do kontaktu: we.km@pollub.pl

 

 •  

W ZAŁĄCZNIKU:

 1. klauzule: zgody i informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Lubelskiej
 3. oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.km@pollub.pl