adiunkt (ekonomia i finanse)

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów
na Wydziale Ekonomicznym UMCS

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia i /lub finanse,

– udokumentowany dorobek naukowy zawierający co najmniej jedną monografię naukową w dziedzinie nauk
  ekonomicznych oraz publikacje w czasopismach lub materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach
  SCOPUS/WoS,

– zainteresowania naukowe i udokumentowany dorobek badawczy z zakresu konkurencyjności rynków rolno-
  spożywczych,

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów ekonomicznych, w tym mikroekonomii
  i makroekonomii,

– doświadczenie organizacyjne,

– uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ekonomii,

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika
  badawczo-dydaktycznego,

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym,

– udokumentowana współpraca z międzynarodowym otoczeniem gospodarczym,

– biegła znajomość języka polskiego,

– biegła znajomość języka angielskiego, w tym biznesowego, co najmniej na poziomie B2,

– zaangażowanie w podnoszenie kompetencji zawodowych.