ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

            PCB-1222A- 53/2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii
 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;

– posiadanie znaczącego dorobku naukowego ;

– posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

– doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne;

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

– posiadanie wiedzy w zakresie historii filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii  nowożytnej,
  potwierdzone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi;

– znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

     – wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– ewentualnie referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia
30 września 2024 r.  w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pok. 105

pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Z dopiskiem: konkurs Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej

 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 10 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 19 września 2022 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczna decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instfil@bacon.umcs.lublin.pl