Adiunkt w grupie badawczej

WYDZIAŁ BIOMEDYCZNY UM W LUBLINIE
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: LUBLIN
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: - zł brutto
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/ drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin (Collegium Academicum) w terminie do 15 lutego 2023 roku.

 

 Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

Posiadania, co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne lub farmaceutyczne;
Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z §17 Zarządzenia 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej (315pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić, co najmniej 79 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie);
Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Kompetencje preferowane:

Doświadczenie w pracy ze zwierzętami w zakresie planowania i przeprowadzania prac doświadczalnych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych;
Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
Znajomość podstawowych narzędzi statystycznych.

LINK DO OGŁOSZENIA:

https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14192,konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-grupie-badawczej-w-samodzielnej-pracowni-badan-behawioralnych-katedry-nauk-biomedycznych-wydzialu-biomedycznego.html