Adiunkt w grupie badawczej

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 11.02.2022 r.

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

– Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
– Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z §17 Zarządzenia 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej (315pkt -suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie),
– Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna pod adresem:

https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,12299,konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-grupie-badawczej-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-klinice-diagnostyki-i-mikrochirurgii-jaskry-katedry-okulistyki-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl