adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury Współczesnej
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Dziekan
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO
ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Architektury Współczesnej
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadany co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Architektura;
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w reprezentowanej dyscyplinie w języku polskim oraz języku angielskim w punktowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim na kierunku Architektura;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • doświadczenie projektowe;
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • doświadczenie projektowe;
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń będą dodatkowym atutem.
   

Wymagane dokumenty:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (w tym informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej);
 • kserokopię dyplomu doktora (oryginał do wglądu);
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe;
 • wykaz publikacji dydaktycznych i naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych, uzyskane patenty, współpraca międzynarodowa;
 • udokumentowane informacje o ukończonych kursach i znajomości języków obcych na poziomie min. B2 + oraz doświadczeniu projektowym;
 • mile widziane portfolio;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć:

w Sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury, pok. 104,
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

lub

w formie elektronicznej: wb.sekretariat@pollub.pl

w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wb.sekretariat@pollub.pl