Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

PCB-1222A- 68 /2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

–   posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych, nauk rolniczych, nauk biologicznych lub nauk o ziemi, uzyskanego w jednostce innej niż Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na  długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy; dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny);

–   posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;

–   udokumentowany dorobek naukowy w obszarze chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ekotoksykologii, gleboznawstwa potwierdzony publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i o wysokim (>4) współczynniku wpływu;

–   doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem chromatografu gazowego z detektorem mas/chromatografu jonowego/spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym);

–   dodatkowe umiejętności modyfikacji adsorbentów węglowych oraz prowadzenie eksperymentów obejmujących analizę ekotoksykologiczną;

–   znajomość języka angielskiego;

–   motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–   podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;

–   odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;

–   kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–   wykaz publikacji naukowych;

–   wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;

–   oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;

–   opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o dorobku naukowym w dziedzinie nauk chemicznych, nauk rolniczych, nauk biologicznych lub nauk o Ziemi;

–   oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–   zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy (z możliwością przedłużenie o maksymalnie 12 miesięcy);

–   w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

–   w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres prof. dr. hab. Patryka Oleszczuka: patryk.oleszczuk@mail.umcs.pl (w tytule maila proszę wpisać „konkurs na Post-doc MEASTRO”)

oraz w formie papierowej na adres:

Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej,

Instytut Nauk Chemicznych UMCS,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031  Lublin,

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 2 listopada 2022 r. o godzinie 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

 

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt IV.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl.

Lublin, dnia  5 września 2022 r.

P R O R E K T O R                

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na patryk.oleszczuk@mail.umcs.pl