asystent

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 

1.    Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku technologia żywności i żywienia, inżynieria przemysłu spożywczego lub pokrewnych;

2.    Średnia ze studiów magisterskich  nie niższa niż 4,5;

3.    Udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu nauk o żywności, w tym
w czasopismach z listy JCR; 

4.    Doświadczenie w pracy w laboratorium;

5.    Aktywna  działalność  naukowa  i  popularno-naukowa;

6.    Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

7.    Doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych;

8.    Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office oraz programu Statistica;

9.    Znajomość języka angielskiego  minimum na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem;

10. Biegła  znajomość  języka  polskiego  w  mowie  i  piśmie  (prowadzenie  zajęć dydaktycznych w języku polskim);

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)

2.    Odpis dyplomu ukończenia studiów 

3.    Kopia certyfikatu językowego

4.    Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  z późn. zm.

5.    Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

6.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.nzb@up.lublin.pl