asystent

Wydział Inżynierii Środowsika
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DZIEKAN
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, specjalność lub kierunek dyplomowania: ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • obsługa programów: AutoCad, AutoCad 3D, CadVent, Norma Pro, Purmo OZC, Purmo CO, Herz OZC, Herz CO (lub InstalSoft), Microsoft Office.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • wykaz osiągnięć zawodowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin,
a ich kopie drogą elektroniczną na adres wis@pollub.pl
w terminie do dnia 14.08.2021 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu. Planowane zatrudnienie od 15.09.2021 r.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wis@pollub.pl