asystent

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DZIEKAN
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra inżynieria) powiązane z inżynierią środowiska, w tym przynajmniej jeden stopień studiów powiązany z odnawialnymi źródłami energii;
 • znajomość oprogramowania służącego do projektowania w zakresie OZE;
 • bardzo dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie B2;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka programowania.

Wymagane dokumenty

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • wykaz osiągnięć zawodowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe;
  kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin,
a ich kopie drogą elektroniczną na adres wis@pollub.pl
w terminie do dnia 14.08.2021 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu. Planowane zatrudnienie od 15.09.2021 r.

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wis@pollub.pl