asystent

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej
ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 1. tytuł zawodowy magistra inżyniera, ukończony kierunek studiów: Elektrotechnika, Elektronika lub Mechatronika;
 2. ocena na dyplomie co najmniej 4,0 a z pracy dyplomowej 5,0;
 3. wysokie normy etyczne;
 4. umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych;
 5. bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru energoelektroniki, w tym topologii układów przetwarzania DC-DC i przekształtników systemów elektromaszynowych;
 6. biegła znajomość oprogramowania Matlab/Simulink z biblioteką SimScape, języka programowania C/C++ oraz umiejętność tworzenia kodu źródłowego w środowisku Eclipse;
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym;
 8. w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpisy dyplomów i suplementów;
 5. kopie certyfikatów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 6. wykaz publikacji naukowych, nagród i innych osiągnięć zawodowych;
 7. oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

            Podczas procesu rekrutacji odbędzie się rozmowa, na której kandydaci mogą przedstawić dodatkowe informacje nt. zrealizowanych projektów, prac dyplomowych oraz innych umiejętności z obszaru energoelektroniki i układów elektromaszynowych.

Warunki umowy:

1. umowa na czas określony

2. umowa w pełnym wymiarze czasu pracy

3. tygodniowy wymiar czasu pracy – 40 godzin

            Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin, w terminie do dnia 08.08.2021 r.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

 

 

e-mail kontaktowy: w.jarzyna@pollub.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w.jarzyna@pollub.pl