asystent

Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznego
w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka lub informatyka, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów);
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • 2 zdjęcia;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów;
 • udokumentowana informacja o publikacjach, ukończonych kursach i znajomości języków obcych;
 • udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne itp.;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin,
a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl
w terminie do dnia 10.09.2021 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu.
Planowane zatrudnienie od 20.09.2021 r.             

Link do strony: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/praca-w-politechnice-lubelskiej

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Katedry Matematyki Stosowanej WPT PL, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunkach studiów: matematyka oraz inżynieria i analiza danych.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpt.sekretariat@pollub.pl