asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko asystenta
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe w zakresie dyscyplin: Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Ekonomia i Finanse;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej;
 • wysoka średnia ocen ze studiów I i II stopnia;
 • aktywność organizacyjna i publikacyjna;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych, doświadczenie zawodowe oraz publikacje naukowe;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów (kopie),
 • certyfikaty i inne dokumenty (kopie),
 • wykaz dotychczasowych publikacji i/lub osiągnięć zawodowych oraz inne informacje o działalności kandydata,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy


Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 31 sierpnia  2021 r.

mail kontaktowy: wz.sekretariat@pollub.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl