asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko asystenta
w Katedrze Finansów i Rachunkowości

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie kierunkowe z nauk ekonomicznych /pożądana specjalizacja z rachunkowości i finansów/;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy  naukowej i dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego;
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 •   podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 •   życiorys,
 •   kwestionariusz osobowy,
 • kopie odpisów dyplomów,
 • wykaz dotychczasowych publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 31.08.2021 r.

mail kontaktowy: wz.sekretariat@pollub.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl