asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan
Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
K O N K U R S O T W A R T Y
na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.
 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk o zarządzaniu, informatyki lub pokrewnych;
 • ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym;
 • mile widziane wykształcenie uzupełniające w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych, doświadczenie zawodowe oraz publikacje naukowe;
 • pełna dyspozycyjność.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys w formie pisemnej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dyplomów,
 • wykaz publikacji i osiągnięć zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo nierozstrzygnięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl