asystent

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Politechnika Lubelska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

·           tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku elektrotechnika;

·           ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą (4,0);

·           średnia ze studiów co najmniej dobra (4,0);

·           gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika;

·           predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

·           dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi do prowadzenia symulacji numerycznych, systemów pomiarowych oraz doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych;

·           biegła znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

·           podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),

·           życiorys,

·           kwestionariusz osobowy,

·           odpisy dyplomów i suplementów,

·           wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,

·           kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,

·           oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,

·           klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin, w terminie do dnia 15 lipca 2021 r.

mail kontaktowy: p.mazurek@pollub.pl

 

klauzule: informacyjna i zgody dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Lubelskiej

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na p.mazurek@pollub.pl