asystent

Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY
NA STANOWISKO ASYSTENTA
w Katedrze Budownictwa Ogólnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Budownictwo, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych,
 • dodatkowymi atutami będą: udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, publikacje naukowe, doświadczenie projektowe, uprawnienia budowlane.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 p. 2) i p. 3) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • formularz dotyczący klauzuli RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie uzyskanych dyplomów,
 • kopie certyfikatów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wykaz publikacji naukowych, nagród i innych osiągnięć zawodowych.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
ul. Nadbystrzycka 40, pok.104, 20-618 Lublin
w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r.

mail kontaktowy: wb.sekretariat@pollub.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wb.sekretariat@pollub.pl