asystent

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

ASYSTENT
w Katedrze Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony co najmniej II stopień w dyscyplinie informatyki lub pokrewnej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • wysoka średnia ze studiów I i II stopnia;
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • znajomość programowania algorytmów komputerowych;
 • zainteresowania w obszarze sztucznej inteligencji;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do JM Rektora Politechniki Lubelskiej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończonych studiów I i II stopnia (oryginał odpisu do wglądu);
 • informacje o działalności podczas studiów;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym;
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych (np. własne oświadczenie lub opinia opiekuna naukowego);
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach;
 • oświadczenie, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • podpisaną klauzulę zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO).

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć
w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 215
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A

w terminie do 11 lutego 2022 r.

w załączniku:

 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • formularz zgody na przetwarzanie danych  osobowych (RODO);

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inst-inf@pollub.pl