asystent

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Materiałowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończenie studiów I i II stopnia z oceną na dyplomie 5.0 na kierunku technicznym inżynieria materiałowa lub na kierunku pokrewnym;
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w reprezentowanej dyscyplinie (min. 3 publikacje w punktowanych czasopismach naukowych za min. 100 punków, indeksowane w Web of Science lub Scopus);
 • aktywny udział w życiu naukowym, wyrażający się prezentacją prac na konferencjach naukowych (min. 2, preferowane zagraniczne);
 • znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce zatrudniającej;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • potwierdzona znajomość problematyki dotyczącej inżynierii materiałowej lub inżynierii mechanicznej (np. staże, praktyki przemysłowe, szkolenia, kursy, umowy o pracę);
 • osiągnięcia o charakterze naukowym lub związanym z nauką, ewentualnie dydaktyką (np. nagrody, wyróżnienia, udział w badaniach, projektach naukowych, itp.);
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego;
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego – w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie);
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu);
   

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

 • sekretariacie Wydziału Mechanicznego, pok. 108, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
  lub
 • w formie elektronicznej na adres mailowy: wm.dziekan@pollub.pl

         w terminie do 3 czerwca 2022 r.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wm.dziekan@pollub.pl