asystent

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

PCB-1222A-29/2021

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–         posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki oraz inżynierii biomedycznej;

–         posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–         biegła znajomość metod inżynierii biomedycznej i analizy sygnału EEG;

–         umiejętność projektowania eksperymentów ERP dla aparatury EEG z wykorzystaniem narzędzi OpenSesame;

–         znajomość aparatury elektroencefalograficznej EGI;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–         odpis dyplomu magistra;

–         kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;

–         wykaz publikacji naukowych;

–         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);

–         oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–         referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lipca 2021 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sekretariat Instytutu Informatyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok.426;427/

ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.muciek@poczta.umcs.lublin.pl