asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej

 ogłasza

 K O N K U R S    O T W A R T Y

 na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie kierunkowe z nauk ekonomicznych /pożądana specjalizacja z rachunkowości i finansów/;
  ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego;
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie zawodowe.
             

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu),
 • kopie odpisów dyplomów,
 • wykaz dotychczasowych publikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,

w terminie do dnia 06.07.2022 r. z dopiskiem:

„Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości”.

mail kontaktowy: wz.sekretariat@pollub.pl

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl