asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz.574) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie dyscyplin: Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Ekonomia i Finanse,
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej,
 • wysoka średnia ocen ze studiów I i II stopnia,
 • aktywność organizacyjna i publikacyjna,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie oraz piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • osiągnięcia naukowe, publikacje lub inne osiągnięcia zawodowe związane z naukami o zarządzaniu i jakości lub ekonomią i finansami,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z obszaru zarządzania lub ekonomii,
 • udokumentowana aktywność organizacyjna.
   

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • 2 zdjęcia,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu),
 • kopie odpisów dyplomów,
 • wykaz dotychczasowych publikacji i/lub osiągnięć zawodowych oraz inne informacje o działalności kandydata,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i znajomość języków obcych,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
z dopiskiem:
„Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką”.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl