asystent

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Tekstologii i Gramatyki  Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

na Wydziale Filologicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–     posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa;

–        znaczący dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny w zakresie językoznawstwa polskiego, lingwistyki kulturowej i aksjolingwistyki (w tym publikacje w czasopismach naukowych i prestiżowych tomach monograficznych);

–        predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–        praktyczne umiejętności edytorskie, dobra znajomość obsługi komputera i programów do odczytywania zasobów bibliotek cyfrowych;

–        biegła znajomość języka obcego (zachodnioeuropejskiego lub słowiańskiego).

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–        podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–        odpis dyplomu magistra i doktora;

–        kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–        wykaz publikacji naukowych;

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–        oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym  miejscem pracy;

–         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–        referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia
30 września 2024 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filologiczny (pok. 205)

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 16 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20 grudnia 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.jil@mail.umcs.pl