asystent

Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania stawiane kandydatowi:

Osoba ubiegająca się o pracę na ww. stanowisku powinna posiadać:

 • stopień naukowy magistra inżyniera w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne uzyskany na studiach stacjonarnych nie później niż 2 lata przed terminem składania wniosku,
 • średnią ocen ze studiów oraz ocenę końcową z ukończenia studiów co najmniej dobrą (4,0),
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzoną stosownym certyfikatem),
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy na rzecz Katedry Elektrotechniki i Elektrotechnologii.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z laboratoryjną aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • znajomość programów komputerowych do symulacji i obliczeń numerycznych,
 • opublikowanie co najmniej jednej publikacji naukowej,
 • uprawnienia elektroenergetyczne.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie),
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin

lub

przesłać w formie elektronicznej: we.sekretariat@pollub.pl

w terminie do 25 czerwca 2023 r.

mail kontaktowy: j.pawlat@pollub.pl

Dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegają zniszczeniu po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu konkursowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.sekretariat@pollub.pl