asystent

Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: matematyka

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznego
w Katedrze Matematyki Stosowanej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów);
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • 2 zdjęcia;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów;
 • udokumentowana informacja o publikacjach, ukończonych kursach i znajomości języków obcych;
 • udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne itp.;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji;

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl w terminie do dnia 30.06.2021 r. Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu.
Planowane zatrudnienie od 15.09.2021 r.             

Link do strony: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/praca-w-politechnice-lubelskiej

Kontakt mailowy: wpt.sekretariat@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpt.sekretariat@pollub.pl