asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej w Lublinie

ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y
na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk zarządzania i pokrewnych;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej;
 • aktywność organizacyjna i publikacyjna;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych, doświadczenie zawodowe oraz publikacje naukowe.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów, ( kopie)
 • certyfikaty i inne dokumenty, ( kopie)
 • wykaz dotychczasowych publikacji i/lub osiągnięć zawodowych oraz inne informacje o działalności kandydata,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin, w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

 

e-mail kontaktowy: wz.sekretariat@pollub.pl

W ZAŁĄCZNIKU:

 1. klauzule: zgody i informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Lubelskiej
 3. oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl