asystent

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej

ogłasza

K O N K U R S O T W A R T Y
na stanowisko Asystenta w Katedrze Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony co najmniej II stopień w dyscyplinie Informatyki lub pokrewnej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • wysoka średnia ze studiów I i II stopnia;
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 •  doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • znajomość programowania systemów informatycznych;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej;

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do JM Rektora Politechniki Lubelskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończonych studiów II stopnia (oryginał odpisu do wglądu),
 • informacje o działalności podczas studiów,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych (np. własne oświadczenie lub opinia opiekuna naukowego),
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć do dania 14 lipca 2021 r. w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 215 (20-618 Lublin,
ul. Nadbystrzycka 38A);

e-mail kontaktowy: inst-inf@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inst-inf@pollub.pl