Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Patofizjologii

Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

– ukończone studia na kierunku weterynaria z oceną co najmniej dostateczną plus

– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi

– zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej

– mile widziane: doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub wolontariatu naukowego oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie programów z pakietu Microsoft Office

Wykaz dokumentów:

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Dokument poświadczający ukończenie studiów

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30 (pokój 316, 314), w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 lutego 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl