Asystent badawczo -dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Biologii i Chorób Ryb

Katedry Parazytologii i Chorób Ryb

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

– Posiada dyplom magistra biotechnologii/biologii molekularnej/mikrobiologii.

– Ma udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i laboratoryjnej w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej i posiada referencje dotyczące praktycznej znajomości technik laboratoryjnych tj. PCR, RT-PCR, chromatografia.

– Posiada publikacje naukowe z dziedziny mikrobiologii.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  2. Życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie, w szczególności dyplom  ukończenia studiów wyższych.
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
  6. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  7. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 31.03.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4.04.2022 r.