Asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Andrologii i Biotechnologii Rozrodu w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Ukończone studia na kierunku weterynaria z oceną co najmniej dostateczną plus
 2. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi, mile widziana znajomość innych języków

 Kryteria dodatkowe:

 1. Zainteresowanie pracą kliniczną ze zwierzętami (szczególne w aspekcie andrologii weterynaryjnej zwierząt towarzyszących, zwierząt gospodarskich i koni) oraz dążenie do rozwoju w tym kierunku,
 2. Kultura w kontaktach interpersonalnych i zgodna umiejętność pracy w zespole,
 3. Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie, w szczególności dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 6. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 9. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 31.03.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4.04.2022 r.