Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biochemii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

– Posiada dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów lekarza weterynarii lub magistra biologii, magistra biochemii, magistra biotechnologii, magistra farmacji z wynikiem co najmniej dostatecznym plus,

– Legitymuje się znajomością języka angielskiego (minimum B2) potwierdzoną stosownym zaświadczeniem oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

– Posiada doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada referencje  obejmujące znajomość metod laboratoryjnych

– Legitymuje się oceną co najmniej dobrą z egzaminu z przedmiotu Biochemia podczas studiów

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  2. Życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie, w szczególności dyplom  ukończenia studiów wyższych.
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
  6. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  7. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 17.06.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.06.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl