asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

 

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

 

 

wymagania stawiane Kandydatom:

·         wykształcenie wyższe – ukończone  studia magisterskie na kierunkach biologia, biotechnologia, mikrobiologia lub weterynaria

·         udokumentowana wiedza i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych (np. sekwencjonowanie DNA i identyfikacja molekularna bakterii  i grzybów – testy API, barwienie, PCR, analizy cytotoksyczności

·         umiejętność pobierania próbek i badań mikrobiologicznych środowiska – powierzchni, powietrza, produktów

·         pożądane doświadczenie zawodowe w formie staży, szkoleń lub pracy w  zdobyciu w/w umiejętności

·         umiejętność obsługi obsługi programów MS Office, In Design, analizy danych badań naukowych

·         dorobek publikacyjny z  listy JCR

·         umiejętność współpracy w zespołach badawczych w tym w charakterze interdyscyplinarnym

·         umiejętność przygotowywania prezentacji

 

wymagane dokumenty:

·           podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

·           dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

·           inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·           oświadczenie o spełnieniu wymagań   określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)  (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

·           oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym  miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

·           zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

·           w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.06.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11). Decyduje data wpłynięcia dokumentów.

 

Dziekan                     

 

                                                                                                  /-/ Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.niemiec@up.lublin.pl