Asystent badawczo-dydaktyczny

Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Kandydat na wyżej wymienionym stanowisku powinien spełniać wymagania:

– posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra chemii;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo‑dydaktycznego;

– posiadanie dobrego przygotowania teoretycznego jak i praktycznego w zakresie analityki chemicznej oraz instrumentalnych metod analizy ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych
i spektroskopowych;

– posiadanie minimum rocznej praktyki w obsłudze tandemowego zestawu analitycznego LC-NMR;

– posiadanie przygotowania do poprowadzenia zajęć z zakresu metod spektroskopowych, metod przygotowania próbki do analizy chromatograficznej, analizy śladowej, surowców kosmetycznych;

– dobre posługiwanie się typowymi programami komputerowymi przydatnymi w obróbce danych doświadczalnych i w redagowaniu prac naukowo-badawczych (np. programy Statistica, Word, Excel, Corel, Grapher);

– dobre posługiwanie się językiem polskim i angielskim.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, pokój 16A

20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

w Katedrze Chromatografii.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instnaukchem@poczta.umcs.lublin.pl