asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 

Kryteria dodatkowe:

Zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i klinicznej
Umiejętność pracy zespołowej
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Życiorys;
Kwestionariusz osobowy
Dokument potwierdzający ukończenie studiów;
Dokumenty potwierdzające inne umiejętności i kompetencje pomocne w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym
Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój 316, 314 w terminie do dnia 12.06.2023 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.06.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close