asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

 

 

D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Kultur i Literatur Romańskich

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii włoskiej, italianistyki lub filologii romańskiej ze specjalizacją włoską;
 2. biegła znajomość języka włoskiego (poziom co najmniej C1);
 3. doświadczenie w pracy nauczycielskiej: umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka włoskiego jako obcego (gramatyka, konwersacja, redakcja tekstu, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania;
 4. posiadanie dorobku naukowego w latach 2022-2023 w postaci: artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 70 punktów lubdwóch artykułów w czasopismach z wykazu MEiN (w tym jeden za 40 punktów) lub
  monografii opublikowanej w wydawnictwie z wykazu MEiN;
 5.  doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe lub realizacji grantów i projektów naukowych.
   

Dodatkowe atuty:

1.         posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwa;

2.         osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, przygotowanie uczniów/studentów do olimpiad i konkursów itp.);

3.         posiadanie uprawnień do nauczania języka włoskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;

4.         kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;

5.         znajomość języka francuskiego;

6.         sprecyzowane plany rozwoju naukowego (prosimy o ich zwięzłe przedstawienie).

 

Warunki zatrudnienia:

stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny;
czas zatrudnienia: czas określony 1.X.2023-30.IX.2024 z możliwością przedłużenia;
wymiar czasu pracy: pełny etat;
wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku;
zadania: prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego oraz zajęć specjalizacyjnych.
 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).
   

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lipca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnh@kul.pl