asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

I. Kryteria kwalifikacyjne:

1.      Wykształcenie wyższe – ukończone studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria lub magisterskie na kierunku chemia lub biologia (średnia ocen z pięciu lat studiów minimum 4,0).

2.      Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).

3.      Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

II. Dodatkowe kwalifikacje

1.      Znajomość obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej dotyczącej badań toksykologicznych i farmakologicznych w tym:

·         chromatografów cieczowych,

·         spektrofotometrów (UV/VIS),

·         spektrometrów mas np. LC – MS/MS

2. Dorobek publikacyjny z zakresu toksykologii i/lub farmakologii, w tym w czasopismach z listy JCR

III. Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      Życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

2.      Kopie dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie, w szczególności dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3.      Kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji 

4.      Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

5.      Kwestionariusz osobowy

6.      Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego

7.      Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy

8.      Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

9.      Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

10.  Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 31.12.2021 do godziny 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4.01.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl